Η ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ ως διαχειριστής του eshop

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) εμπορίας αναμνηστικών ειδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) λειτουργεί υπό το ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ), της οποίας τη μοναδική μετοχή κατέχει το ΕΜΠ και η Σύγκλητος αποτελεί τη Γενική Συνέλευσή της.

Ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 150/1996 (ΦΕΚ 112Α/10-6-1996) με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του ΕΜΠ.

Με το ίδιο ΠΔ εγκρίθηκε και το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας.

•••• Σχετικά έγγραφα

Αποστολή - Διοικητικό Συμβούλιο

Την 26-10-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2314967 η με αριθμό 112731/26-10-2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ6ΖΨ46ΜΤΛΡ-Λ65 ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 6 παρ. 6 (Σκοπός) του καταστατικού της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2356201000  σύμφωνα με το από 25-8-2020 πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ το κείμενο καταστατικού της εταιρείας με την τροποποίησή του, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Συγκεκριμένα συμπληρώθηκε στους σκοπούς της με το εδάφιο για:

«ε) την κατασκευή, προμήθεια και διάθεση χονδρική ή/και λιανική δωρεάν ή με αντάλλαγμα και μέσω διαδικτύου αναμνηστικών ειδών και δώρων με επ΄ αυτών το έμβλημα, το σήμα ή/και τα σύμβολα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κατά τον ειδικότερο προσδιορισμό του άρθρου 7 παρ.1δ του παρόντος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ»

Η Εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, οριζόμενο από τη Σύγκλητο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους αποφοίτους του και το ευρύ κοινό ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις πώλησης προϊόντων που φέρουν κατ’ απομίμηση το έμβλημα του Ιδρύματος, τον Προμηθέα Πυρφόρο και την επωνυμία αυτού. Τα προϊόντα αυτά είναι κατασκευασμένα κατ’ απομίμηση των γνήσιων προϊόντων του Ιδρύματος και πωλούνται παρανόμως χωρίς την άδεια του Ε.Μ.Π., το οποίο κατέχει πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα στη χρήση της επωνυμίας και του εμβλήματός του σε όλες τις γλώσσες. Τα γνήσια προϊόντα με την επωνυμία και το έμβλημα του Ε.Μ.Π., διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ιδρύματος στη διεύθυνση https://e-shop.ntua.gr/ και από τον φυσικό χώρο πώλησης, εντός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου».